Hotel EmpordàHotel Empordà

La mejor tarifa garantizada

Privadesa i política de dades

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per MOTEL AMPURDAN S.A. , amb domicili social AV. Salvador Dali 170 – 17600 Figueres CIF A17006198.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? 

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en MOTEL AMPURDAN S.A. i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: Avda. Salvador Dalí, 170 17600 FIGUERES.

 Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos? Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinatari

Formulari de contacte

Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

 

La nostre empresa

Newsletter

Correu electrònic

Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment

empresa proveïdora dels nostres serveis de màrqueting

Alta  d’usuari

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic

Creació d’una compte per de comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts

 

La nostre empresa

Treballa amb nosaltrs

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Currículum vitae

Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment.

 

La nostre empresa.

 

 

Facebook

 

 

 

  El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. MOTEL AMPURDAN, S.A.,  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.                     1.- En compliment d'una relació contractual                    2.- Quan ens dona el seu consentiment.     3.- Per interès legítim MOTEL AMPURDAN, S.A.,  per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar                    4.- Compliment d'obligacions imposades per llei. Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. Dades no pertinents MOTEL AMPURDAN, S.A.,  adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables Quant de temps conservarem les seves dades? MOTEL AMPURDAN, S.A.,  guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent. A qui comunicarem les seves dades? MOTEL AMPURDAN, S.A.,. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.  Mesures de seguretat MOTEL AMPURDAN, S.A.,  assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DERT

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIO

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

 

MOTEL AMPURDAN, S.A.,

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

-           Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

-           Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Avda. Salvador Dalí, 170 17600 FIGUERES.

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

 

 

 

 

 


Xarxes socials El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe MOTEL AMPURDAN, S.A i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa MOTEL AMPURDAN, S.A En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L'usuari s'ha de comprometre a:
• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats MOTEL AMPURDAN, S.A no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. MOTEL AMPURDAN, S.A es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests. Les xarxes socials gestionades per EMPRESA són: 

Red

Dirección

Facebook

 

 

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings
Accept all Cookies